ESPI - 电子散斑干涉

 

基于电子散斑干涉法(ESPI=Electronic Speckle Pattern)的应力应变测量光学解决方案:

 

 

先进材料和部件的有效开发需要了解它们在各种负载条件下的行为。

光学全场测量技术越来越多地应用于材料测试、断裂力学和振动分析。

 

Dantec公司的ESPI系统是为完整的三维、全场、高灵敏度的位移、

应变和应力分析而设计的。

 

该测量几乎适用于任何材料和构件,并对其测量区域进行非接触式测量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多信息请与我们联系

固体产品

专业产品咨询

1.姓名 *

2.工作单位 *

3.电话 *

4.邮箱 *

5.感兴趣的产品 *

必填字段

测量需求描述 *